Home More Bhajans Ganesh Bhajan

Ganesh Bhajans

Vighnavinashaka Devadi deva

Vigh na vinashaka

Vandae Uma Nandanan Gajananan

Shambukumara Gauri tanaya

Pashupathi tanaya bala ganjanana

Pahi Gajanana Deenavana

Mangala Charana Gajanana

Maha Ganapathae

Gaja Mukha Gaja mukha cu

Jai Jai Jai gana nayaka

Gauri nandana gajanana

Contents of this list:

Vighnavinashaka Devadi deva
Vigh na vinashaka
Vandae Uma Nandanan Gajananan
Shambukumara Gauri tanaya
Pashupathi tanaya bala ganjanana
Pahi Gajanana Deenavana
Mangala Charana Gajanana
Maha Ganapathae
Gaja Mukha Gaja mukha cu
Jai Jai Jai gana nayaka
Gauri nandana gajanana

Krishna Bhajans App

Matched Content