Home Festival Bhajans Festival Bhajans

Appaji Bhajans

Bhajan - Sri Lalita - Sri Swamiji

Dattatreya Trimurti Rupa bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Sapta Svarudam bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji YouTube

Vinayaka Vinayaka bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Gana Ganamunaku Bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Ganapathy Bhajan - Pahi Pahi Gajanana- SGS Swamiji

Jagadapyayana Anjaneya bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Ganesh bhajan - Pahi Pahi Gajanana by Sri Swamiji

Krishna Bhajan - Yamuna Tat Par

Bhajan - Nayakam Vinayakam

Annapurna bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Edu Kondala Sami Govinda - SGS Bhajan lesson

Bhajan - Dattatreya Atreya Putra

Lord Dattatreya bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Digambara Digambara bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Krishnum Vishnum bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Om Namo Narayana Krishna bhajan His Holiness Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji.

Idiga huttida kapivira bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Ilalo Kalalo bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Guru Granth Sahib Bhajan (contd)

Bhajan-Ganapathy-Veda Nada Nayaka

Bhajan Competition 2012 winners sing

SHIVA Bhajan- Namah Parvati Pataye

Govinda Kanna bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Jaya Jaya Vani

Bhajan - Tanumanadalli

Jo Bolo Mai Krishna bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Akalanka Charita

Guru Hamare Datta Prabhu bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Ramanama ki Madhura Malayi bhajan

Bhajan - Gandharva Lokave

Sanjivi Parvatadhari Jagati bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Datta Datta Bhajisona

Sri Hanuman Jai Hanuman bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamij

Guru Granth Sahib Bhajan-Rama Japa

Sakala dhara rupini tum bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Datta Naam ka Karthe Sumiran

Pahi Pahi Gajanana

Yuga Yuga Yugambulu Ugadi Bhajan On Veena

Jai Jai Ganapati bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Dattatreya Trimurti Rupa

Bhajan - Sri Lalita - Sri Swamiji

Dattatreya Trimurti Rupa bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Sapta Svarudam bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji YouTube

Vinayaka Vinayaka bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Gana Ganamunaku Bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Ganapathy Bhajan - Pahi Pahi Gajanana- SGS Swamiji

Jagadapyayana Anjaneya bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Ganesh bhajan - Pahi Pahi Gajanana by Sri Swamiji

Krishna Bhajan - Yamuna Tat Par

Bhajan - Nayakam Vinayakam

Annapurna bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Edu Kondala Sami Govinda - SGS Bhajan lesson

Bhajan - Dattatreya Atreya Putra

Lord Dattatreya bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Digambara Digambara bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Krishnum Vishnum bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Om Namo Narayana Krishna bhajan His Holiness Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji.

Idiga huttida kapivira bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Ilalo Kalalo bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Guru Granth Sahib Bhajan (contd)

Bhajan-Ganapathy-Veda Nada Nayaka

Bhajan Competition 2012 winners sing

SHIVA Bhajan- Namah Parvati Pataye

Govinda Kanna bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Jaya Jaya Vani

Bhajan - Tanumanadalli

Jo Bolo Mai Krishna bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Akalanka Charita

Guru Hamare Datta Prabhu bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Ramanama ki Madhura Malayi bhajan

Bhajan - Gandharva Lokave

Sanjivi Parvatadhari Jagati bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Datta Datta Bhajisona

Sri Hanuman Jai Hanuman bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamij

Guru Granth Sahib Bhajan-Rama Japa

Sakala dhara rupini tum bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Datta Naam ka Karthe Sumiran

Pahi Pahi Gajanana

Yuga Yuga Yugambulu Ugadi Bhajan On Veena

Jai Jai Ganapati bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Dattatreya Trimurti Rupa

Datta Tumahi Mata Pita bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Gana Gana Ganapati

Mata Maheshwari bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Sharade Varade Maa - Sri Swamiji

Rae Mana bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Vaikuntha Ekadashi Festival & "Ekadashi" Bhajan by Pujya Sri Swamiji

Vaikuntha Vasa bhajan

Bhajan - Dattam Deena

Ramam Shymala bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - DATTAMAASHRAYE

Guru Ke Samana Nahi bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Kavi Datta

Lakshmi Narahari bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Datta Deva Gati Neene

Sautramani - Sanskrit Bhajan - Navaratri 2011 - Day 5

Bhajan - Sri Lalita - Sri Swamiji

Dattatreya Trimurti Rupa bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Sapta Svarudam bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji YouTube

Vinayaka Vinayaka bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Gana Ganamunaku Bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Ganapathy Bhajan - Pahi Pahi Gajanana- SGS Swamiji

Jagadapyayana Anjaneya bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Ganesh bhajan - Pahi Pahi Gajanana by Sri Swamiji

Krishna Bhajan - Yamuna Tat Par

Bhajan - Nayakam Vinayakam

Annapurna bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Edu Kondala Sami Govinda - SGS Bhajan lesson

Bhajan - Dattatreya Atreya Putra

Lord Dattatreya bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Digambara Digambara bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Krishnum Vishnum bhajan by Sri Ganapati Sachchidananda Swamiji

Om Namo Narayana Krishna bhajan His Holiness Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji.

Idiga huttida kapivira bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Ilalo Kalalo bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Guru Granth Sahib Bhajan (contd)

Bhajan-Ganapathy-Veda Nada Nayaka

Bhajan Competition 2012 winners sing

SHIVA Bhajan- Namah Parvati Pataye

Govinda Kanna bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Jaya Jaya Vani

Bhajan - Tanumanadalli

Jo Bolo Mai Krishna bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Akalanka Charita

Guru Hamare Datta Prabhu bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Ramanama ki Madhura Malayi bhajan

Bhajan - Gandharva Lokave

Sanjivi Parvatadhari Jagati bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Datta Datta Bhajisona

Sri Hanuman Jai Hanuman bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamij

Guru Granth Sahib Bhajan-Rama Japa

Sakala dhara rupini tum bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Datta Naam ka Karthe Sumiran

Pahi Pahi Gajanana

Yuga Yuga Yugambulu Ugadi Bhajan On Veena

Jai Jai Ganapati bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Dattatreya Trimurti Rupa

Datta Tumahi Mata Pita bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Gana Gana Ganapati

Mata Maheshwari bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Sharade Varade Maa - Sri Swamiji

Rae Mana bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Vaikuntha Ekadashi Festival & "Ekadashi" Bhajan by Pujya Sri Swamiji

Vaikuntha Vasa bhajan

Bhajan - Dattam Deena

Ramam Shymala bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - DATTAMAASHRAYE

Guru Ke Samana Nahi bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Kavi Datta

Lakshmi Narahari bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Datta Deva Gati Neene

Sautramani - Sanskrit Bhajan - Navaratri 2011 - Day 5

Jaya Jaya Jaya Jayi Bhava bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Datta Avadootha

Vani Vani Vandanam - Telugu Bhajan - Saraswati - Navaratri 2011 - Day 6

Kirtaya Tripurambam bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Bhajan - Mantra Tantra Saara

Gati nine Krishna bhajan Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Sivaratri 2012 Sri Swamiji's Kashi bhajan sung in Carnatic style by Malladi Brothers

Vinayaka Vinayaka bhajan by Sri Ganapathy Sachchidananda Swamiji

Contents of this list:

Krishna Bhajans App

Matched Content