Home Collections Evening Bhajans

Sahaja Yoga Evening Program EP - Music Dance Bhajans (Shri Mataji Nirmala Devi) Entertainment Show Sahaj

Pt Subramaniam Nirmala Ma Bhajan Raag (Sahaja Yoga Music) Shri Mataji Christmas Concert Genova 2010

Pt Subramaniam Raga Bhajan Saraswati (Sahaja Yoga Music) Shri Mataji Christmas Concert Genova 2010

Dhananjay Dhumal Raag Chandra Kauns (Electric Accordion Harmonium) Shri Mataji Christmas Genova 2010

Dhananjay Dhumal (Sahaja Yoga) Electric Accordion Harmonium (Shri Mataji Christmas Genova 2010)

Shri Ganesha Jayanti Birthday (Ganesh Stuti) Shri Mataji Pratisthan Pune 2008 (Sahaja Bhajan)

Махашиваратри 2008 г Музыкальная программа

2008-1004 EP P2 Navaratri Puja, Cabella, DP

Pt Hariprasad Chaurasia & Vijay Ghate (Raag Jog) Bansuri Flute Tabla (Shri Mataji 2007) Sahaja Yoga

Jai Jai Nirmal Janani Nirmalkauns (Pandit Bhajan Abhay Sopori) Shri Mataji Sahasrara Sahaja Yoga

Pundit's Bhajan and Abhay Sopori on Santoor Playing and Singing Raag Nirmalkauns

Pundit's Bhajan and Abhay Sopori Playing Rag Nirmalkauns Part 1

2007-1225 EP Christmas Celebrations, Pune

Shri Mataji Sahaja Yoga Meditation - Sydney Australia 2006 (Self Realization - Kundalini Awakening)

Gudi Padwa (Shalivahana New Year) Shri Mataji Burwood Ashram Sydney 2006 (Sahaja Yoga Kundalini)

Buddha Purnima (Sahaja Yoga Music Program) Shri Mataji Chiswick Town Hall (UK 2006)

2006-1224 EP Christmas Puja India P4-8

Music before Birthday Puja 2005

2005-0927 EP Musical Evening, Palam Vihar

Music Program before Shivaratri 2004

Debu Chaudhuri Sitar Sahasrara (Raag Jhinjhoti Behag) Shri Mataji Birthday 2004 (Sahaja Yoga)

Evening Program before Sahasrara Puja 2004

2003-0314 EP P1, Shivaratri Puja, Pune, India v2

2003-0315 EP P2, Shivaratri Puja, Pune, India v2

2003-0318 EP Birthday Puja P1, New Delhi, India

2003-0614 EP before Adi Shakti Puja P1, Cabella

2003-0614 EP before Adi Shakti Puja P2

Christmas Evening Program 2003

Christmas Evening Program 2003

2002-0313 EP Shivaratri Puja, Pune

Music on Birthday Felicitations 2002

Music after Guru Purnima 2002

2002-1101 EP before Diwali Puja P1, Los Angeles

Arun Apte Raag Abir Gulal (Sahaja Yoga Music) Jai Mataji Shri Mataji (Cabella Italy 2001)

2001-0601 EP Shri Adi Shakti Puja P2, Cabella, Italy

2001-0602 EP Before Shri Adi Shakti Puja, Cabella, Italy

Music Program before Guru Puja 2001

2001-0706 EP before Guru Puja P1, Cabella, Italy

2001-0706 EP before Guru Puja P2, Cabella, Italy

2001-0706 EP before Guru Puja P3, Cabella, Italy

Evening Program before Shri Adi Shakti Puja 2001

Evening Program before Shri Adi Shakti Puja 2001 clip0

Evening Program before Shri Adi Shakti Puja 2001 clip1

Evening Program before Shri Adi Shakti Puja 2001 clip2

__ 2001-0728 EP Shri Krishna Puja P2, Canajoharie, USA

__ 2001-0728 EP Shri Krishna Puja P3, Canajoharie, USA

2000-0421 EP before Easter Puja, P1, Istanbul, Turkey

2000-0505 EP before Sahasrara Puja P1 Cabella

2000-0505 EP before Sahasrara Puja P2 Cabella

2000-0701 EP before Shri Adi Shakti Puja, Canajoharie USA

2000-0721 EP before Guru Puja P1 Cabella

2000-0721 EP before Guru Puja P2 Cabella

Contents of this list:

Krishna Bhajans App

Matched Content